Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2010

Οι 8 ανατροπές στο θεσμικό πλαίσιο δυναμιτίζουν την ακτοπλοία

Συντάχθηκε απο τον/την mediashipping.gr   
Κυριακή, 17 Ιανουάριος 2010 20:40

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ανατροπές του θεσμικού πλαισίου σε οκτώ σημεία ζητεί επιμόνως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ενωση Επιχειρήσεων Ναυτιλίας με πολυσέλιδο έγγραφό της και αφορούν τη λειτουργία του ελληνικού ακτοπλοϊκού πλοίου.Τα σημεία που επισημαίνουν οι ακτοπλόοι εφοπλιστές - το σχετικό έγγραφο αποτελείται από 31 σελίδες και το υπογράφουν ο πρόεδρος κ. Απόστολος Βεντούρης και ο γενικός γραμματέας κ. Αδαμάντιος Κρασσανάκης - και που απαιτείται ριζική προσαρμογή προς την Κοινοτική νομοθεσία είναι: Η διαδικασία τακτικής δρομολόγησης, η υποχρεωτική δεκάμηνη δρομολόγηση των πλοίων και η υποχρεωτική δεκάμηνη επάνδρωση του πλοίου, ο καθορισμός των ναύλων, η επάνδρωση των πλοίων, η ελληνομάθεια των πληρωμάτων, η ενδιαίτηση, η ηλικία των πλοίων και οι άγονες γραμμές.
Οι εφοπλιστές της ακτοπλοΐας υπογραμμίζουν στο υπόμνημά τους προς την Κομισιόν ότι η ελληνική αγορά ακτοπλοΐας συγκαταλέγεται αναμφισβήτητα μεταξύ των πλέον σημαντικών αγορών ακτοπλοΐας στην Ευρώπη και είναι απαράδεκτο να μην λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κοινοτικού Κανονισμού 3577/92 και να υπόκειται σε αυθαίρετες κρατικές παρεμβάσεις των οποίων το αποτέλεσμα είναι η απειλή της ύπαρξης της ελληνικής ακτοπλοΐας.
Οι εφοπλιστές περιγράφουν με δραματικό τόνο την κατάσταση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα και αναφέρουν ότι μέσα στο 2009 τρεις εταιρείες, οι οποίες διαχειρίζονταν 19 πλοία υπό ελληνική σημαία, η ΑΝΕ Νότου, η SAOS Ferries και η GA Ferries, ενώ ακόμη μία εταιρεία που διαχειρίζονταν δύο πλοία υπό Κοινοτική σημαία αδρανοποιήθηκαν «εξαιτίας της υπάρχουσας νομοθεσίας».
ΠΡΟΤΑΣΗ
Εξίσου σημαντικό στοιχείο του εγγράφου προς την Κομισιόν είναι ότι η ΕΕΝ διατυπώνει πρόταση «για τη δόμηση της γενικής αρχιτεκτονικής νομοθεσίας περί ακτοπλοΐας, προκειμένου να επιτευχθεί κατά τον απλούστερο νομοθετικά τρόπο η προσαρμογή της στο κοινοτικό Δίκαιο». Τονίζουν δε χαρακτηριστικά οι ακτοπλόοι εφοπλιστές ότι «για την επίλυση του αδικαιολογήτως χρονίζοντος προβλήματος της αντιθέσεως της ελληνικής νομοθεσίας προς το Κοινοτικό καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ακτοπλοΐας, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι κάθε κράτος-μέλος μπορεί να επιβάλει στους παρέχοντες υπηρεσίες ακτοπλοΐας υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, αλλά οι υποχρεώσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται εκ των προτέρων κατά τρόπον γενικό και συνεπώς με διατάξεις νόμου που ισχύουν αδιακρίτως για όλες τις ακτοπλοϊκές γραμμές».
Μάλιστα, οι εφοπλιστές, περιγράφοντας πώς πρέπει να είναι ο νόμος για την ακτοπλοΐα, αναφέρουν: «Ο νόμος μπορεί να θέσει μόνο το πλαίσιο επιβολής υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, καθορίζοντας τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και το περιεχόμενο των μέτρων δημόσιας υπηρεσίας και κατά τα λοιπά να εξουσιοδοτήσει τις αρμόδιες διοικητικές αρχές να εφαρμόζουν κατά περίπτωση τις διατάξεις αυτές, όπου και όταν υπάρχει αποχρών λόγος επιβολής των ανάλογα με τις συνθήκες εξυπηρετήσεως κάθε μιας δρομολογιακής γραμμής από τις δυνάμεις της αγοράς».
Οι ακτοπλόοι εφοπλιστές υπογραμμίζουν ότι δεν αμφισβητούν «το δικαίωμα των ελληνικών Αρχών να θεσπίζουν μέτρα δημόσιας υπηρεσίας υπό τα οποία πρέπει να λειτουργούν οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού των ελληνικών λιμένων», όμως λένε ότι «η ΕΕΝ έχει το δικαίωμα να εναντιώνεται προς το γενικευμένο στην ουσία καθεστώς δημόσιας υπηρεσίας, το οποίο ισχύει για την ελληνική ακτοπλοΐα και τούτο χωρίς νόμιμη αιτιολογία όπως και το δικαίωμα να λειτουργήσει υπό καθεστώς που εγγυάται την ασφάλεια δικαίου με έναν σαφή διαχωρισμό μεταξύ της λειτουργίας της αγοράς με τους κανόνες της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και της λειτουργίας με όρους υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας».
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Οι εφοπλιστές της ακτοπλοΐας επισημαίνουν προς την Κομισιόν ότι η διαδικασία τακτικής δρομολόγησης των πλοίων είναι ένα θέμα που τους απασχολεί ιδιαιτέρως. Σήμερα, αναφέρουν, για να δρομολογήσει κάποιος εφοπλιστής ένα πλοίο απαιτείται έγκριση από το αρμόδιο υπουργείο και να γνωστοποιείται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που καθορίζεται σαφώς από τη νομοθεσία. Οι εφοπλιστές ζητούν να δρομολογούνται τα πλοία με απλή αίτηση, χωρίς να απαιτείται έγκριση από κυβερνητικό όργανο. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι δεν θα γνωρίζει το υπουργείο πόσα πλοία και σε ποιες γραμμές θα υπάρχουν αιτήσεις για δρομολόγηση πλοίων για να προγραμματίζει εγκαίρως την κάλυψη των κενών γραμμών.
Αλλο ζήτημα που θέτουν οι ακτοπλόοι εφοπλιστές είναι αυτό της υποχρεωτικής δεκάμηνης δρομολόγησης των πλοίων και της υποχρεωτικής δεκάμηνης επάνδρωσης των πλοίων. Οι εφοπλιστές τονίζουν ότι η δεκάμηνη υποχρεωτική επάνδρωση πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθεί και να διατηρηθεί μόνο στις γραμμές δημόσιας υπηρεσίας, δηλαδή μόνο στις επιδοτούμενες γραμμές και επισημαίνουν ότι «στις γραμμές ελεύθερης δρομολόγησης - όπου υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον - δεν είναι δυνατόν να υποχρεώνεται ο πλοιοκτήτης να δρομολογεί και να επανδρώνει πλοίο για 10 μήνες είτε υπάρχει επιβατική κίνηση είτε όχι».
ΝΑΥΛΟΙ
Εξίσου σημαντικό είναι και το θέμα που βάζουν οι εφοπλιστές για την απελευθέρωση των ναύλων. Οι εφοπλιστές τονίζουν ότι «η Κομισιόν έχει ήδη διαπιστώσει τον συμβολικό χαρακτήρα της απελευθέρωσης των ναύλων, αφού στην πραγματικότητα το σύνολο των γραμμών θαλάσσιων ενδομεταφορών μεταξύ νησιωτικών λιμένων αποτελεί αντικείμενο κανονιστικής ρύθμισης των ναύλων, χωρίς να έχει προσκομιστεί, ή έστω και να έχει αναζητηθεί, η απόδειξη ότι δεν θα επαρκούσε η λειτουργία μόνο των δυνάμεων της αγοράς για κάθε μία από τις εξεταζόμενες γραμμές για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή ικανοποιητικών ναύλων».
Οι εφοπλιστές επισημαίνουν επιπλέον ότι «οι απελευθερωμένοι ναύλοι περιορίζονται όχι μόνο ως προς το ανώτατο ύψος τους αλλά και ως προς το κατώτατο ύψος τους το οποίο είναι ασυμπίεστο διότι αποτελείται από τα κόστη τα οποία αντιστοιχούν σε υποχρεωτικές εκπτώσεις και σε υποχρεωτικές κρατήσεις υπέρ τρίτων» και ζητούν όπως ο καθαρός ναύλος πρέπει να διαμορφώνεται ελεύθερα μόνο από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.
ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ
Επίσης, οι ακτοπλόοι εφοπλιστές βάζουν θέμα επάνδρωσης των πλοίων. Αυτό σημαίνει ότι ζητούν να τροποποιηθεί το Προεδρικό Διάταγμα 177/74 που αναφέρεται στην οργανική σύνθεση των πληρωμάτων. Οι εφοπλιστές τονίζουν ότι η ελληνική νομοθεσία υποχρεώνει τις εταιρείες να προσλαμβάνει περισσότερους ναυτικούς από τον αριθμό που ισχύει σε άλλες χώρες.
Ως παράδειγμα αναφέρουν ότι στα δρομολόγια της Αδριατικής, πλοίο με ιταλική σημαία στελεχώνεται μόνο με το προσωπικό ασφαλείας και με ελεύθερο το ξενοδοχειακό προσωπικό, ενώ τα ελληνικά πλοία στελεχώνονται μόνο με Ελληνες και με ξενοδοχειακό προσωπικό υπεράριθμο χωρίς καμία σχέση με τις απαραίτητες θέσεις. Μάλιστα, τονίζουν ότι ένα πλοίο στην Ιταλία έχει 35 άτομα πλήρωμα και στην Ελλάδα 56 άτομα. Ενώ σε άλλη κατηγορία πλοίο, στην Ιταλία ναυτολογούνται υποχρεωτικά 26 άτομα και στην Ελλάδα 56. Το αποτέλεσμα, τονίζουν οι ακτοπλόοι, είναι τα ελληνικά πλοία να επιβαρύνονται επιπλέον με 10.000 ευρώ ημερησίως.
Το θέμα της ελληνομάθειας, η ηλικία των πληρωμάτων και οι άγονες
Οι εφοπλιστές αναδεικνύουν και το θέμα της ελληνομάθειας, που είναι σήμερα υποχρεωτικό προσόν για την απασχόληση των ναυτικών στα επιβατηγά πλοία υπό ελληνική σημαία και τονίζουν ότι «ο ελληνικός νόμος ως προς το σκέλος της επικοινωνίας του πληρώματος με τους επιβάτες είναι άκρως δυσανάλογος και δεν στηρίζεται σε καμία διάταξη του Κοινοτικού Δικαίου».
Η ΕΕΝ βάζει άλλο ένα θέμα που αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις προδιαγραφές που επιβάλλεται να έχουν οι καμπίνες που φιλοξενούνται άτομα με ειδικές ανάγκες. Ζητείται η τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων.
Οσον αφορά την ηλικία των πλοίων οι εφοπλιστές ζητούν να καταργηθούν οι περιορισμοί (30ετία) που υπάρχουν στις κατηγορίες των πλοίων Γ, Δ, σε νέα επιβατηγά πλοία κατηγορίας Δ και ταχύπλοα επιβατηγά πλοία.
Τέλος, για τις άγονες γραμμές οι εφοπλιστές επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει συνολικός σχεδιασμός για τις άγονες, τα δρομολόγια χαράσσονται αποσπασματικά, οι προδιαγραφές των πλοίων τίθενται αυθαίρετα, το μίσθωμα, οι όροι συμμετοχής και οι όροι της σύμβασης αλλάζουν χωρίς εύλογη αιτιολογία. Για το θέμα αυτό ζητούν ενιαία αντιμετώπιση όλων των εταιρειών που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς.
Πηγή: ΚΕΡΔΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: